Fylkesmannen i HordalandVeibeskrivelse Få veibeskrivelse
Embed kode Hent kode

Adresse Kaigaten9, 5020 BERGEN
55572000 · fmhopostmottak@fylkesmannen.no
www.fmho.no

Informasjon Vi holder til i Statens Hus i Kaigaten 9.

Åpningstid: kl. 0800 - 1545.

NB! Åpningstid 15.mai - 15. september: 0800 - 1500

Beskrivelse Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Fylkesmannen skal dessutan sørgje for rettstryggleiken for enkeltinnbyggjarar, verksemder og organisasjonar ved å sjå til at grunnleggjande prinsipp som likebehandling, likeverd, føreseielegheit, handlefridom, habilitet og rettferd blir sikra i forvaltninga.

QR kode

GPS Koordinater

N 60° 23.361'
E 5° 20.033'
60.38934315.3338881